Fizjoterapia i ortopedia
Rehabilitacja i fizjoterpaia

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Leczenie larostydyną (larostidinum). Stwierdzono na psach, że odprowadzenie żółci i soku dwunastniczego do dolnych części jelita krętego wywołuje obok ciężkiej niedokrwistości i charłactwa wrzody w żołądku i w dwunastnicy, natomiast wrzody nie powstają, jeżeli stosować jednocześnie pozajelitowo histydynę, która w zwykłych warunkach wytwarza się w dwunastnicy podczas trawienia pokarmów przez trypsynę. Doświadczenia te dały powód do leczenia wrzodów trawiennych żołądka i dwunastnicy, pochodną histydyny – larostydyną. Okazało się, że larostydyna obniża wzmożone wydzielanie soku żołądkowego, zwiększa napięcie ściany żołądka i wywołuje przekrwienie jego błony śluzowej a nieraz także wzmaga wydzielanie śluzu. Badanie gastroskopowe stwierdza nieraz szybkie gojenie się wrzodu, chociaż zdarzają się przypadki oporne na to leczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Zanim przystąpi się do leczenia chirurgicznego, trzeba chorego wzmocnić oraz podawać mu witaminy A i C, których chorzy w chorobie wrzodowej żołądka są zazwyczaj pozbawieni. Witaminę A podaje się w postaci tranli po łyżce stołowej 2 razy dziennie w 1/2 godziny po jedzeniu albo w postaci woganu po 10-20 kropli po jedzeniu, witaminę C dożylnie w dawce 300-500 mg. Zespolenie żołądkowo-jelitowe Polega na przyszyciu pętli jelita czczego, zaopatrzonej w otwór podłużny, do brzegów dużego otworu, wytworzonego przeważnie w tylnej ścianie żołądka. Chociaż sam wrzód pozostaje nadal, bezpośredni skutek operacji jest dobry, gdyż dolegliwości szybko ustępują z umożliwieniem łatwego przechodzenia pokarmów z żołądka do jelit. Czasami znikają po zabiegu nawet wrzody modzelowate. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Napady zespołu hipoglikemicznego zwalcza się podaniem niewielkiej ilości łatwo wsysających się węglowodanów. Następowe wrzody jelita czczego zdarzają się po wycięciu żołądka znacznie rzadziej niż po zespoleniu żołądkowo-jelitowym. Chorzy pozbywają się zazwyczaj swych dolegliwości żołądkowych, w najgorszym razie uskarżają się na tzw. dolegliwości małego żołądka (microgastria), mianowicie na szybkie nasycanie się i uczucie pełności w dołku. Operacja wycięcia żołądka jest w wykonaniu trudniejsza niż zabieg zespolenia żołądkowo-jelitowego, a nawet może być niewykonalna, gdy są duże zrosty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Model ten był określany jako PLCOM2012 w celu odróżnienia go od jego poprzednika, PLCOM2011. Zatwierdziliśmy model w grupie interwencyjnej PLCO u palaczy, uczestnikach NLST oraz w grupie interwencyjnej PLCO podzielonej na podstawie tego, czy spełnili oni kryteria NLST. We wszystkich zestawach danych obserwacja została skrócona o 6 lat, aby dokonać porównań między grupami. Zmienne predyktorów uwzględnione we wprowadzeniu do modelu obejmowały czynniki ryzyka raka płuc rozpoznane w literaturze i PLCOM2011.6,15-19 Rozwój modelu był oparty na predykcyjnej wydajności i nie był ograniczony do predyktorów o wartości P mniejszej niż 0,05. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W 2006 r. Ratyfikowano ustawę o ubezpieczeniu społecznym i ogólnym ubezpieczeniu zdrowotnym, chociaż sądowe wezwanie tureckiego związku lekarskiego i związków zawodowych lekarzy doprowadziło do zmian i opóźnień w realizacji. W latach 2008-2012 różne systemy ubezpieczeniowe w Turcji zostały przeniesione do nowo utworzonej instytucji zabezpieczenia społecznego i połączone w celu ustanowienia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z jednolitą pulą ryzyka i zharmonizowanego pakietu świadczeń obejmującego profilaktyczną opiekę zdrowotną i usługi medycyny rodzinnej (świadczone bezpłatnie w punkcie dostawa) plus ukierunkowane programy promocji zdrowia i profilaktyki. W latach 2003-2011 liczba beneficjentów zielonej karty wzrosła z 2,4 miliona do 10,2 miliona – 13,8% populacji, w tym ponad 60% z osób decylowych o najniższym dochodzie (kolejne 24% ludności o najniższym decylu zostało pokryte przez składkowe ubezpieczenie zdrowotne). Ubezpieczenie również uległo poprawie we wszystkich innych decy- stoprach dochodu, a od 85 do 96% osób w najwyższych decylach objętych było składkowym ubezpieczeniem zdrowotnym do 2011 roku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Carvedilol Heart Failure Study, 1996, i COPERNICUS, 2001a). Oba badania wykazały, że karwedylol doprowadził do znacznego zmniejszenia śmiertelności i przyczynił się do zrozumienia roli aktywacji adrenergicznej w patofizjologii niewydolności serca. W badaniach tych podkreślono nowatorskie, transformatywne podejście do terapii. Inna zmiana paradygmatu w terapii niewydolności serca wystąpiła w badaniu RALES (1999) spironolaktonu, antagonisty receptorów mineralokortykoidów (MRA). Badacze odnotowali 30% spadek umieralności wśród pacjentów już otrzymujących inhibitor ACE i diuretyk pętlowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Po opublikowaniu badania PARADIGM-HF w czasopiśmie (strony 993-1004) możemy wkroczyć w nową erę leczenia niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Aby przedstawić historyczną perspektywę na początku tej nowej epoki, skonstruowaliśmy interaktywną oś czasu (dostępną z pełnym tekstem tego artykułu) z 26 randomizowanych, kontrolowanych badań w leczeniu niewydolności serca, które zostały opublikowane w Journal od 1986 roku. Każdy z tych artykułów – niektóre demonstrujące sukcesy i inne dokumentujące rozczarowania – stanowi istotny krok w kierunku zmniejszenia śmiertelności z powodu niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Harmonogram zawiera ważne kamienie milowe, z których niektóre oznaczają zmiany paradygmatów w leczeniu tego wyniszczającego zaburzenia. Oś czasu jasno pokazuje, że wysoce produktywne badania w zakresie niewydolności serca są wysiłkiem międzynarodowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘brodawka nerkowa’

W ocenie szans trzymamy sie starych zasad praktycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Zarówno HSCL-25, jak i HTQ były używane na całym świecie z osobami, które przeżyły przemoc seksualną20 i mają solidne właściwości psychometryczne z próbami konfliktu21-23; Lokalne właściwości psychometryczne obu środków przedstawiono w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Uczestnicy oceniali częstość występowania każdego objawu w ciągu ostatnich 4 tygodni w czteropunktowej skali Likerta (przy 0 oznaczającym wcale, trochę, 2 umiarkowanie i 3 dużo). Dla każdej miary wygenerowano średnią punktację za przedmiot, z ocenami od 0 do 3 i wyższymi punktami wskazującymi na wyższą ostrość. Średni wynik HSCL-25 wynoszący 1,75 lub więcej oraz średni wynik HTQ wynoszący 1,75 lub więcej uznano za przewidujące odpowiednio klinicznie istotną depresję lub lęk oraz zespół stresu pourazowego na podstawie danych pochodzących od innych społeczności dotkniętych konfliktem.24,25 Ocena upośledzenia czynnościowego opierała się na stopniu trudności w wykonywaniu ważnych zadań życia codziennego, które zostały zidentyfikowane na podstawie danych jakościowych z badanych wiosek, z wykorzystaniem metod opisanych gdzie indziej16, 26 Dla każdego z 20 zadań, uczestników zostali poproszeni o ocenę stopnia trudności w wykonaniu zadania w pięciostopniowej skali Likerta (z 0 oznaczającą brak trudności, małą trudność, 2 o umiarkowanej trudności, 3 o dużym stopniu trudności i 4 często niezdolni do wykonania zadania) zadanie). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries